.:: Referat Finansowy ::.


Numer konta Urz?du Gminy Choczewo: 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010

Referat Finansowy Gminy Choczewo

Skarbnik Gminy Choczewo

Alicja Kobiella

O?wiadczenia m?j?tkowe:
plik Acrobat Reader   O?wiadczenie maj?tkowe wed?ug stanu na 31.12.2013 r.
plik Acrobat Reader   O?wiadczenie maj?tkowe wed?ug stanu na 31.12.2012 r.
plik Acrobat Reader   O?wiadczenie maj?tkowe za 2011 rok
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe wg stanu na dzie? rozpocz?cia pe?nienia funkcji
O?wiadczenia m?j?tkowe Pani Gra?yny Sibiga:
plik MS Word   O?wiadczenie majatkowe - wg stanu na dzie? zako?czenia pe?nienia funkcji
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2010r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2009 r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2008 r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2007 r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2006 r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2005 r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2004r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2003r.
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2002r.
O?wiadczenia m?j?tkowe Pani Anny Koz?owskiej - insp. d/s wymiaru podatków i op?at:
plik Acrobat Reader   O?wiadczenie maj?tkowe wed?ug stanu na 31.12.2013 r.
plik Acrobat Reader   O?wiadczenie maj?tkowe wed?ug stanu na 31.12.2012 r.
plik Acrobat Reader   O?wiadczenie maj?tkowe za 2011 rok
plik MS Word   O?wiadczenie maj?tkowe za 2010r.

 

Pliki do pobrania:

plik MS Word   Wniosek o udzielenie ulgi od kupna gruntu rolnego
plik MS Word   IN-1 deklaracja dla osób fizycznych o gruntach i budynkach
plik MS Word   DN-1 deklaracja dla osób prawnych o gruntach i budynkach
plik MS Word   IR-1 informacja dla osób fizycznych o u?ytkach rolnych
plik MS Word   DR-1 deklaracja dla osób prawnych o u?ytkach rolnych
plik MS Word   IL-1 informacja dla osób fizycznych o lasach
plik MS Word   DL-1 deklaracja dla osób prawnych o lasach
plik Acrobat Reader   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plik Acrobat Reader   Uchwa?a Nr XXXVI/399/2010 z dnia 18.10.2010r. w sprawie ustalenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci na terenie Gminy Choczewo
plik MS Word   Uchwa?a Nr XXVI/301/2009 z dnia 5.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od ?rodków transportowych na terenie gminy Choczewo
plik MS Word   Uchwa?a Nr XIX/203/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obni?enia ceny skupu ?yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
plik MS Word   Uchwa?a Nr XIX/206/2006 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie okre?lenia wysoko?ci stawek op?aty miejscowej w gminie Choczewo, terminu p?atno?ci i sposobu jej poboru
plik MS Word   Uchwa?a Nr X/90/2007 z dn. 30 pa?dziernika 2007 r. w sprawie okre?lenia wyoko?ci stawki op?aty od posiadania psów na terenie Gminy Choczewo

www.choczewo.com.pl

Gmina Choczewo